CSR & กิจกรรม
   24 ม.ค. 2563
CSR
   24 ม.ค. 2563
CSR
CSR ประจำปี 2563 - บริจาคปฎิทินใช้แล้ว
CSR ประจำปี 2563 - บริจาคปฎิทินใช้แล้ว 24 มกราคม 2563
   15 ก.พ. 2563
CSR
   15 ก.พ. 2563
CSR
ทำซั้งเชือก (บ้านปลา) ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง
กิจกรรมCSR ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยนิชิอัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ บริษัท นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำกัด ทำซั้งเชือก(บ้านปลา) เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำรวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก ซึ่งสามารถฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลและเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำยังส่งผลให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้แก่ชาวประมงจากการจับสัตว์น้ำอีกด้วย
   17 ต.ค. 2563
กิจกรรม
   17 ต.ค. 2563
กิจกรรม
กิจกรรม NKK ของบริษัทในกลุ่มนิชิอัส ประจำปี 2563- 17 ตุลาคม 2563
กิจกรรม NKK ของบริษัทในกลุ่มนิชิอัส ประจำปี 2563- 17 ตุลาคม 2563
   28 ต.ค. 2563
CSR
   28 ต.ค. 2563
CSR
CSR ประจำปี 2563- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา-28 ตุลาคม 2563
CSR ประจำปี 2563- บริจาคเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิกระจกเงา-28 ตุลาคม 2563
   10 ก.พ. 2563
CSR
   10 ก.พ. 2563
CSR
CSR ประจำปี 2563- หยอดตุ้มแปะหอย ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง
CSR ประจำปี 2563- หยอดตุ้มแปะหอย ณ สะพานรักษ์แสม จังหวัดระยอง-10 กุมภาพันธ์ 2563